پیدا

لعنت به اون امید و تدبیری که تو تعریفش کنی واس ملت!

درخواست حذف اطلاعات

وقتی شعار امید و تدبیر سر میداد دقیقا داشت به چی فکر میکرد؟ بعد 10 سال زندگی مشترک و نخ به گلو بستن و قناعت نتونیم فرش واس زیر پامون ب یم ! با تمام وجودم لعنت میکنم باعث و بانی این شرایط سختو اصلا بحث سیاست نیست...برا من و شما نیستا و الا اون بالایی ها دارن واس رو کم کنی هم ملتو له میکنن... مردم پول ندارن وادار به ی میشن پول ندارن رو به ا میارن و فروشی میکنن اقای لعنت به تعریفت از امید و تدبیر لعنت به اون ایی که انقدر بیشعور بودن و باعث شدن تو امیدمون اوار کنی سرمون خدایا به زنها و بچه های بی س ناه رحم کن داره فصل سرما میاد