پیدا

دیتهای مهربونت...خدا

درخواست حذف اطلاعات

بالارفتن سن دوست دارم ب تجربیاتی که درس گرفتن ازونها ، رفتارت پخته نشون میده... امروزم بودم هروقت بی دنگ ووفنگ کارام معجزه اسا درست میشه جز دستهای مهربون خدا واس بوسیدن گزینه ای واس بروز حس قشنگم ندارم...