پیدا

غربت زیر سقف

درخواست حذف اطلاعات

امشب بازهم غصم گرفت و به حال دلم گریستم اینکه ادم تو خونه خودشم احساس غربت کنه... با نوشتن چند سطر خطاطی حالم بهتر شد: هوایم پر از حسن یوسف شده،تو پیراهنت را تکان داده ای؟ بوس از تو و جان از من،بازار چنین خوشتر؟ یک ماه مبارک است و آن هم رویت زندگی درد قشنگی ست که جریان دارد... از همچو تو دلداری،دل برنکنم آری!